Zorginstellingen

Zinnige, zuinige en excellente zorg

Wat kan Ivido voor ons doen?

De vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en comorbiditeit leiden tot een veranderende zorgvraag. Een van de uitdagingen voor de komende jaren is deze patiënten een goede kwaliteit van leven te bieden, zodat zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Ook zal de patiënt/cliënt zelf een actievere rol gaan spelen in de zorg. Hij kan als ervaringsdeskundige immers als geen ander aangeven waar hij baat bij heeft.

Daarbij zal de mondige en kritische zorgconsument hogere eisen stellen aan het aanbod. Toenemende kwaliteitseisen, dreigende tekorten op de arbeidsmarkt en de worsteling met enerzijds de bezuinigingen en anderzijds de stijgende kosten zijn een andere uitdaging voor de zorgbestuurder.

Hoe kun je als zorginstelling mee met de veranderende zorgvraag? Veel instellingen zijn bezig om online inzage voor hun cliënten te realiseren met behulp van patiënten portalen en met weer andere systemen om de samenwerking in zorgnetwerken te ondersteunen.

Door de veelheid aan systemen is naadloze samenwerking ingewikkeld voor de zorgprofessionals. Er komen steeds meer spelers bij, en door het gebruik van losse apps ontstaat er steeds meer ad hoc communicatieverkeer tussen zorgprofessionals en cliënten. De toch al hoge werkdruk, neemt verder toe.

Door als zorginstelling samen te werken met Ivido, een Persoonlijke Gezondheids Omgeving die ten dienste staat van de cliënten en de zorgprofessionals, kan makkelijkere afstemming in de zorgnetwerken gerealiseerd, ondersteuning voor de zorgprofessional en een enorme service aan de cliënt. Een kostenbesparing in de zorg door betere geïnformeerde deelnemers is denkbaar en met behulp van Ivido ook meetbaar.

Versterk de relatie met de cliënt en het (zorg)netwerk

Wat betekent dat voor de zorg

Value based healthcare

Betere (ervaren) kwaliteit tegen lagere kosten. Ivido maakt dit ook echt mogelijk. Ivido stimuleert samenwerking in zorgnetwerken. Het voorkomt veel dubbele registraties in silo’s die elk hun eigen kwaliteit- en uitkomstmetingen uitvoeren. Het bespaart tijd en dus kosten. En de cliënt zal een betere kwaliteit van zorg ervaren. Ivido is er ook met programma’s voor preventie en vitaliteit voor de gezonde burger.

Voldoen aan de AVG wetgeving?

Ivido kan u als zorgstelling en als individuele zorgverlener ontzorgen op dit gebied zodat de beheerslasten voor uw organisatie beperkt blijven. Ivido voldoet volledig aan de NEN7510 en de AVG wetgeving. Dit betekent dat Ivido de persoonlijke privacy garandeert. Via Ivido kunnen cliënten gespecificeerde toestemming verlenen voor het lezen en verwerken van hun gegevens.

Werkdruk verlagen

Ivido hanteert het principe van “registratie aan de bron” en streeft er naar om gegevens één keer te registreren en deze steeds her te gebruiken. Uitwisselbaarheid van gegevens op basis van de Basisgegevensset Zorg (BGZ en alle bouwstenen) is mogelijk conform het MedMij afsprakenstelsel en (inter)nationale standaarden. Tevens kunnen we alle vragenlijsten en uitkomstmetingen voor het zorgnetwerk ontsluiten/uniformeren (o.a. door ICHOM) waardoor wordt voorkomen dat patiënt en zorgprofessionals gegevens en vragenlijsten dubbel registreren en controleren. Dit bespaart zorgprofessionals tijd en geeft meer ruimte aan het gesprek met de cliënt.

Samen werken aan zinnige,zuinige en excellente zorg

Neem contact met ons op