Algemene voorwaarden Ivido 

Algemene Voorwaarden Ivido B.V., gevestigd aan Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR, te Den Haag, ingeschreven bij de KvK onder nummer 67925332.

Ivido is een leverancier van ICT diensten waaronder levering van een veilige Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) die gebruikers inzicht geeft in hun gezondheidsgegevens en waarbij gebruikers gegevens kunnen delen met derden (zorgverleners of sociaal netwerk).

Artikel 1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgendevbetekenis, tenzij elders in de Algemene Voorwaarden een (andere) betekenis wordt toegekend.

 1. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Gebruiker (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren.
 2. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 3. Ivido: de Ivido B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67925332, die de Dienst zal verrichten.
 4. Dienst: het beschikbaar stellen en houden van Ivido PGO door Ivido en levering van overige ICT diensten.
 5. Duur overeenkomst: een Overeenkomst die strekt tot het periodiek verrichten/leveren van Diensten gedurende een zekere termijn.
 6. Gebruiker: is Gebruiker (cliënt/patiënt/mantelzorger) die gebruik maakt van het PGO.
 7. Organisatie: de profit- of non-profitorganisatie die een Overeenkomst heeft met Ivido B.V. inzake het gebruik van de Dienst en/of het uitvoeren van de opdracht.
 8. Overeenkomst: iedere tussen Ivido en Gebruiker en/of Organisatie tot stand gekomen overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken.
 9. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst. 

Artikel 2. Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van Ivido PGO en voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Ivido en de Organisatie, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker en/of Organisatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Ivido en de Gebruiker en/of Organisatie in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht wordt genomen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Ivido zijn overeengekomen.
 5. Indien Ivido niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ivido in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Regels voor gebruik van de Dienst

 1. Om de beleving voor alle Gebruikers zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Ivido een aantal regels opgesteld. Als Gebruiker zich daar niet aan houdt, is Ivido zonder enige schadevergoeding en/of compensatie verschuldigd te zijn, gerechtigd om het account van Gebruiker te blokkeren en/of te verwijderen. In de navolgende leden van dit artikel zijn die regels uitgewerkt. Ivido behoudt zich het recht voor aangifte te doen als het overtreden van onderstaande regels ook strafbare feiten oplevert.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan Ivido en haar infrastructuur zodanig te gebruiken dat het schade aanricht aan derden en/of tot gevolg heeft dat de Dienst, niet of slechts gedeeltelijk bereikbaar is.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de Dienst door middel van accountgegevens van derden of door middel van valse sleutels en/of omzeiling van enige beveiliging, ongeacht of deze beveiliging adequaat is.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan in de Dienst virussen te verspreiden en/of andere programmatuur met ongewenste uitwerkingen zoals trojans, wormen en/of backdoors.
 5. Het is niet toegestaan de Dienst te gebruiken om ongevraagde berichten te versturen(spamming).
 6. Gebruiker draagt zorg voor de door Ivido verstrekte inloggegevens voor gebruik van de Dienst. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat die inloggegevens bij derden terecht zijn gekomen, dient Gebruiker dit onverwijld aan Ivido mede te delen.
 7. Verder is het niet toegestaan in strijd te handelen met enige wet- of regelgeving.
 8. Voor Gebruiker geldt dat hij bij gebruik van de Dienst alle professionele (tucht-)regels die op Gebruiker van toepassing zijn, in acht zal nemen.
 9. Voor (zorg)programma’s in de persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen aanvullende (gebruiks)voorwaarden gelden. Deze (gebruiks)voorwaarden worden aan Gebruiker tijdig kenbaar gemaakt, althans, voordat Gebruiker van de functionaliteit van de persoonlijke gezondheidsomgeving gebruik kan maken.
 10. Indien en voor zover de Dienst de Gebruiker de mogelijkheid geeft om zijn of haar (persoons)gegevens te delen, geldt dat gebruiker verplicht is zichzelf er van te vergewissen dat hij of zij de (persoons)gegevens daadwerkelijk met de beoogde persoon deelt.
 11. Indien Gebruiker zelf gegevens en/of documenten kan achterlaten binnen de Dienst, draagt Gebruiker er zorg voor dat zij irrelevante gegevens doorhaalt of zwart maakt, zoals bijvoorbeeld het BSN-nummer en pasfoto’s, indien en voor zover zulke gegevens op de documenten zichtbaar en/of leesbaar zijn.
 12. Indien Gebruiker zelf gegevens en/of documenten kan achterlaten binnen de Dienst, garandeert de Gebruiker dat de gegevens, informatie en/of documenten juist, volledig en niet onrechtmatig zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat de door hem verstrekte gegevens en informatie niet:
  – In strijd is met de wetgeving;
  – Een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  – Een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  – Discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;|
  – Illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst;
  – In strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt. 

Artikel 4. Beschikbaarheid van de dienst

 1. Ivido zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Ivido opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
 2. Ivido is gerechtigd bepaalde updates, upgrades, plugins, add’ons of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 

Artikel 5. Vrijwaringen

 1. Gebruiker en/of Organisatie vrijwaart Ivido voor alle schadelijke gevolgen voor het niet naleven van hetgeen in artikel 3.2 tot en met 3.8 en artikel 3.10 tot en met 3.12 is bepaald.
 2. Gebruiker en/of Organisatie vrijwaart Ivido voor alle aanspraken van derden voor materiaal dat Gebruiker heeft geplaatst. Deze vrijwaring geldt tevens voor eventuele aanspraken van derden inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Gebruiker garandeert voorts dat de geplaatste informatie niet in strijd is met (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 3. Gebruiker en/of Organisatie vrijwaart Ivido voor alle aanspraken inzake eventuele toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de (behandel) overeenkomst tussen Zorgverlener en Gebruiker PGO. De Gebruiker en/of Organisatie erkent derhalve dat Ivido geen partij is bij die (behandel)overeenkomst.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Ivido berusten bij Ivido of haar licentiegevers.
 2. Alle genoemde handelsnamen of geregistreerde merken komen toe aan Ivido of respectievelijke eigenaren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Ivido

 1. Conform artikel 4.1 zal Ivido zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van Ivido PGO te realiseren. Ivido biedt hierover geen garanties. Het gebruik van Ivido PGO geschiedt op eigen risico en Ivido is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beperkingen in de beschikbaarheid.
 2. Ivido biedt de Gebruiker en/of Organisatie de mogelijkheid om medische gegevens en gezondheidsgegevens te verwerken. Ivido is geen onderdeel van de behandelrelatie en/of partij in de (behandel) overeenkomst (artikel 5.3) en is derhalve ook geen partij in de gegevens die in deze (behandel) relatie worden verwerkt. Ivido sluit alle verantwoordelijkheid uit voor de juistheid en volledigheid van de Dienst en de informatie die middels deze Dienst wordt verwerkt. De Gebruiker en/of Organisatie sluiten Ivido volledig uit van deze verantwoordelijkheid, zulks met uitzondering van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ivido.
 3. Ivido is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De Gebruiker en/of Organisatie dient de schade waarvoor Ivido aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Ivido te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 8. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Ivido geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 

Artikel 9. Geheimhouding

Gebruiker is verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming van Ivido waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. 

Artikel 10. Persoonsgegevens

 1. Met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens van Gebruiker geldt dat deze verwerkt worden conform de overeenkomst tussen Gebruiker en Ivido
 2. Ivido gebruikt gepseudonimiseerde data van Gebruiker om inzicht te krijgen in het gebruik van de Dienst teneinde uitspraken te kunnen doen over gebruik, bruikbaarheid en/of de noodzaak tot nieuwe functionaliteit. Indien Gebruiker hiervoor geen toestemming wenst te geven, is dit door Gebruiker uit te zetten binnen de Dienst.
 3. Ivido verzamelt gegevens over het gebruik door Gebruikers welke gedeeld kunnen worden met de zorgaanbieder waar de zorgverlener aan verbonden is. Die gegevens kunnen in sommige gevallen teruggevoerd worden op individuele Gebruikers. De zorgaanbieder gebruikt deze gegevens voor trainingsdoeleinden, verbeteren van (werk)processen en evaluatie van de inzet van e-health. Gebruiker geeft bij dezen toestemming om de hiervoor bedoelde gegevens, conform het hiervoor geschetste doel te mogen gebruiken en delen met de zorgaanbieder waar zorgverlener aan verbonden is. Het doel en privacy dient te allen tijde gewaarborgd te zijn.
 4. Ivido logt de activiteiten van Gebruiker met het doel om achteraf aan te kunnen tonen welke Gebruiker op welk moment gebruik heeft gemaakt van bepaalde functionaliteit en toegang heeft gehad tot data in het kader van bescherming tegen datalekken en/of computercriminaliteit. Deze logging is niet uit te zetten. Indien en voor zover Gebruiker niet wenst dat zijn gebruik gelogd wordt, conform het hiervoor geschetste doel, dient Gebruiker geen gebruik (meer) te maken van de Dienst. 

Artikel 11. Overdracht rechten en verplichtingen

Het is Gebruiker en/of Organisatie zonder toestemming van Ivido niet toegestaan verkregen rechten en verplichtingen over te dragen aan derden. 

Artikel 12. Wijziging algemene voorwaarden

 1.  Ivido heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
 2. Ivido zal de Gebruiker en/of Organisatie per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 3. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker en/of Organisatie op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 4. Indien de Gebruiker en/of Organisatie niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker en/of Organisatie het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen dienen zoveel mogelijk tussen Gebruiker en/of Organisatie en Ivido te worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan is de rechter in het arrondissement waar Ivido is gevestigd, bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Ivido B.V. • Den Haag • www.ivido.nl • KvK: 67925332